Stand van zaken hoogwatergeul Lomm

Memo uitvoering Hoogwatergeul Lomm – april 2020

Terugblik:
De inrichting van de by-pass is gereed. Het gebied is na de formele oplevering inmiddels ook opengesteld
voor publiek. Graag hadden we het gebied eind mei samen met de inwoners uit Lomm, maar uiteraard
ook met de leden van de klankbordgroep feestelijk willen openen. Dit is vanwege het coronavirus op dit
moment helaas niet mogelijk. Toch wordt het gebied al volop gebruikt door fietsers en wandelaars.

Verwerkingsinstallatie:
Begin januari is de verwerkingscombinatie “Emmy-Yvonne” gestart in het zuidelijk gebied van de
Hoogwatergeul Lomm. Deze draait nu nog op diesel, maar vanaf begin mei zal deze installatie volledig
elektrisch werken (op groene stroom). Met deze installatie zullen de winningswerkzaamheden in het
zuidelijke deel (ten zuiden van de Voort) van het project afgerond worden.

Bijkomende werkzaamheden:
Om ervoor te zorgen dat de verwerkingscombinatie “Emmy-Yvonne” de winning van zand en grind verder
voort kan zetten wordt de resterende bovengrond op dit moment in zijn geheel afgegraven. Dat gebeurd
met hydraulische graafmachines, bulldozers en dumpers. De vrijkomende grond wordt verwerkt binnen
het plangebied voor de herinrichting. Veelal langs de Maasoever dam.
In het gebied dat nog ontgrond moet worden zijn we tijdens de uitvoering recent een forse stoorlaag van
klei tegengekomen. Deze wordt eerst met hydraulische graafmachines ontgraven alvorens de
verwerkingsinstallatie aldaar verder kan.
DCM heeft recent een deel van de gronden van tuinbouwbedrijf Vallen-Hendrix aan de Ebberstraat in
eigendom kunnen verwerven. Globaal het deel waar voorheen de kassen stonden wordt betrokken bij het
project. Ook de kade kan daardoor in nagenoeg rechte lijn doorgetrokken worden richting het zuiden en
het plangebied ten westen van de Ebberstraat wordt daarmee op natuurlijke wijze afgerond.
Aan de zuidzijde van het plangebied moet dus nog een gedeelte van de kade verlegd worden. De
verlegging van de kade wordt gecombineerd met een beperkte kadeverhoging, waardoor ook dit deel gaat
voldoen aan het huidige beschermingsniveau. Deze kadewerkzaamheden worden begin mei opgepakt.
Verdere voortgang project:
De werkzaamheden (afgraven bovengrond en zand- en grindwinning) in het zuidelijke deel van de
Hoogwatergeul zullen naar verwachting nog ruim 2 jaar in beslag nemen.

In de tussentijd gaan we verder met de afwerking van deelgebieden, zoals we dat recent ook met de by-
pass gedaan hebben. Als eerste zal daarbij het gebied rondom de uitstroom van de Hoogwatergeul aan
de noordzijde aanpakt worden. Ook wordt gekeken of alvast een deel van de Maasoever (dam) afgewerkt
kan worden. Geleidelijk zullen de inrichtingswerkzaamheden dan in zuidelijke richting voortgezet worden.
De afgelopen tijd is er slechts zeer beperkt materiaal van elders aangevoerd voor de inrichting van het
gebied. Dat zal de komende tijd eveneens in beperkte mate het geval zijn.