Overleg over geuroverlast door Aviko in Lomm…

Overleg over geuroverlast door Aviko in Lomm

Het overleg was constructief en positief, Aviko wil graag meewerken aan beperking van de geuroverlast.
Dit zal niet meteen en op korte termijn leiden tot verbeteringen, maar geeft wel hoop voor de toekomst.

Tijdens het overleg, op 11 juni jl., tussen de gemeente Venlo, Aviko Lomm en de dorpsraad Lomm, inzake de door omwonenden van Aviko ervaren geurhinder, zijn enkele afspraken gemaakt.

1. Aviko Lomm gaat de komende periode onderzoek doen naar (aanvullende) methoden om de geuremissie verder te beperken. In december 2019 zal Aviko de resultaten hiervan kenbaar maken aan de dorpsraad en de gemeente Venlo. Aspecten die hierbij onder meer aan de orde komen zijn:

– kan de productie van gebatterde producten (op termijn) verplaatst worden naar een andere vestiging van Aviko;

– is het mogelijk de productieplanning (op termijn) zodanig te wijzigen dat het batteren niet meer in het weekeinde plaatsvindt, maar door de weeks (bij voorkeur in de nachtperiode).

2. De dorpsraad en gemeente worden periodiek (maandelijks) door Aviko Lomm op de hoogte gehouden van de bevindingen en behaalde resultaten. De dorpsraad informeert vervolgens de bewoners van Lomm.

3. De gemeente zal het onlangs door Aviko Lomm aangereikte concept geuronderzoek van 5 juni 2019 (status concept 01) beoordelen. Afhankelijk van deze beoordeling zal het rapport worden aangepast en definitief gemaakt worden. Het definitieve rapport wordt vervolgens formeel ingediend bij de gemeente en ter informatie doorgestuurd naar de dorpsraad.