Memo uitvoering Hoogwatergeul Lomm – augustus 2019…

Memo uitvoering Hoogwatergeul Lomm – augustus 2019

Terugblik:
De afgelopen maanden is volop gewerkt aan de realisatie van de by-pass. Inmiddels zijn de
ontgrondingwerkzaamheden daarvan afgerond en is het terrein geprofileerd. Daarmee zijn de ruwe
grondwerkzaamheden uitgevoerd. Het gewonnen zand is met een zuiger gewonnen en in depot
gespoten in de Hoogwatergeul en van daaruit geleidelijk verwerkt met de verwerkingsinstallatie. Ook
deze werkzaamheden zijn nu afgerond.

Verwerkingsinstallatie:
Zoals bekend is beschikt DCM niet over een eigen, drijvende verwerkingsinstallatie. De afgelopen
periode heeft DCM de verwerkingsinstallatie “Juliana” ingehuurd voor het uitvoeren van de benodigde
ontgrondingwerkzaamheden. De verwerkingscapaciteit van deze installatie is beperkt. Dat was DCM
vooraf ook bekend. Nu de eigenaar van de installatie “Juliana” aangegeven heeft naar een ander project
te kunnen/willen én het zand en grind uit de by-pass is verwerkt heeft DCM daarmee ingestemd. Vanaf
december 2019 of januari 2020 krijgt DCM de beschikking over een andere installatie die een grotere
verwerkingscapaciteit heeft. Met deze installatie zullen de winningswerkzaamheden in zuidelijke richting
dan voortgezet worden. Dit betekent wel dat er de komende maanden geen winningsactiviteiten
plaatsvinden. Toch zullen de werkzaamheden zeker niet allemaal stil komen te liggen.

Inrichting by-pass:
De komende maanden zal er gestart worden met de inrichting van de by-pass. Aannemer Driessen uit
Horst heeft van DCM de opdracht gekregen om het gebied in zijn geheel in te gaan richten conform het
goedgekeurde eindplan. Zij zullen onder andere het fietspad en de aanlegsteiger aanleggen. Verder
zullen zij het gebied inzaaien, aanplanten en tevens zorgen voor de inrichting van een parkeerplaats.
Driessen zal op korte termijn starten met de werkzaamheden. De exacte datum is op dit moment nog
niet bekend.

Verdere voortgang project:
De afgelopen tijd is er nog beperkt materiaal van elders aangevoerd voor de inrichting van het gebied
van de toekomstige Hoogwatergeul. De komende tijd zullen de aanvulwerkzaamheden verder
voortgezet worden.

Vragen:
Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn over de uitvoering van de
werkzaamheden dan kan daarover contact opgenomen worden met projectleider Peter Willems,
tel. 06-54314101. Er kan ook altijd een bezoek gebracht worden aan zijn kantoor aan de Voort 15 in
Lomm.