ter informatie de agenda voor de vergadering van d…

ter informatie de agenda voor de vergadering van de dorpsraad op woensdag 22 januari 20.00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Venlo Partners, presentatie Marcel Tabbers, City Manager

3. Mededelingen, binnengekomen stukken:
Agenda 1 overleg wijkoverleggen en gemeente over terugblik Buurtcafés en
Samenlevingsagenda's

4. Verslag vorige vergadering

5. Stand van zaken:
5.1 Schenking van het Zonnebos, adoptie rotonde en onderhoud,
stand van zaken
5.2 oplevering en opening van de hoogwatergeul
5.3 Leefbaarheidsagenda gemeente en Plan leefbaarheid Lomm 2030
5.4 Meningsvorming inbreng Dorpsraad Lomm in overleg met de wethouder (zie agenda 1)
5.4 Openbare speelruimte bij de school

6. Bevrijdingsfeest 7 maart 2020

7. Toegangspoorten naar Lomm; uitwerken en aanbesteden, stand van zaken

8. Vastsgestelde vergaderdata 2020: 22 januari, 18 maart, 13 mei, 1 juli, 16 september
en 18 november
voorstel om een andere datum te vinden voor 13 mei, bijv 20 mei?

9. Brief nieuwkomers in Lomm:
voorstel: brief voortaan persoonlijk aanbieden door 2 leden van de dorpsraad

10. Rondvraag en sluiting