update hoogwatergeul Lomm

Memo uitvoering Hoogwatergeul Lomm – december 2019

Terugblik:
De afgelopen maanden is volop gewerkt aan de realisatie van de by-pass. De inrichting van dat gebied is gereed. De fiets- en wandelpaden zijn aangelegd. Het terreinmeubilair is geplaatst, de bomen zijn aangeplant en het gras is ingezaaid. Nu afwachten hoe het gebied de eerste winterperiode zal doorstaan.
In het voorjaar van 2020 wordt tijdens een officieel moment nog stilgestaan bij het gereedkomen van de by-pass.

Verwerkingsinstallatie:
Zoals bekend is beschikt DCM niet over een eigen, drijvende verwerkingsinstallatie. Het afgelopen jaar
heeft DCM de verwerkingsinstallatie “Juliana” ingehuurd voor het uitvoeren van de benodigde ontgrondingwerkzaamheden. Deze installatie is rond de bouwvak vertrokken naar het project ‘Ooijen-Wanssum’. Begin januari komt er een andere verwerkingscombinatie “Emmy-Yvonne” met een grotere
verwerkingscapaciteit en meer klasseermogelijkheden naar de Hoogwatergeul Lomm toe. Met deze installatie zullen de winningswerkzaamheden in het zuidelijke deel (ten zuiden van de Voort) van het project afgerond worden.

Bijkomende werkzaamheden:
Alvorens er gestart kan worden met de winning van zand en grind dient de bovengrond afgegraven te worden. Dat gebeurd met hydraulische graafmachines, bulldozers en dumpers. De vrijkomende grond wordt verwerkt binnen het plangebied. Daarnaast moet aan de zuidzijde van het plangebied ook het gedeelte van de kade verlegd worden. Deze werkzaamheden worden waarschijnlijk komend voorjaar ook uitgevoerd. De verlegging van de kade wordt
gecombineerd met een beperkte kadeverhoging, waardoor ook dit deel van de kade voldoet aan de huidige eisen.

Verdere voortgang project:
De werkzaamheden (afgraven bovengrond en zand- en grindwinning) in het zuidelijke deel van de Hoogwatergeul zullen naar verwachting zo’n 2,5 jaar in beslag nemen. Daarna kan ook dat zuidelijk gebied ingericht worden.
De afgelopen tijd is er slechts zeer beperkt materiaal van elders aangevoerd voor de inrichting van het gebied van de toekomstige Hoogwatergeul. Dat zal de komende tijd eveneens in beperkte mate het geval zijn.

Vragen:
Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn over de uitvoering van de
werkzaamheden dan kan daarover contact opgenomen worden met projectleider Peter Willems,
tel 077-4724836. Er kan ook altijd een bezoek gebracht worden aan zijn kantoor aan de Voort 15 in Lomm.